குரு வாழ்த்து:-

பற்றற நின்றான் பாவியோர்க்கும் அருளி
மலமறுத்து நின்றான் மடமையை விரட்டி
பார்போற்றும் பலவான் பைந்தமிழின் தலைவன்
என்குருவடி வாழ்க திருவடி வாழ்க.

22 January, 2011

படித்ததில் பிடித்தது

கீழே தன் கவி சாட்டையை சுழற்றி அடிப்பவர் நாகரா ஐயா அவர்கள். மிகத் தெளிவான பாடல்கள் அருமையாக இருந்தது. புல்லரிவாளன் வாலறிவை போற்றுவது மடமையே! அவரது Blog இணைப்பும் கீழே இருக்கிறது. படித்து சுவையுங்கள்...

கட!உள் - 1
http://enkavithaikal.blogspot.com/2011/01/1_20.html

வாதம் விவாதம் விட்டுக் கட!உள்
நேசம் விட்டேது கடவுள்?

தன்னை நம்பித் தன்கைப் பற்றத்
தன்னைக் காட்டுங் கடவுள்

அன்பை உணர அவகாச மின்றேல்
இல்லை நமக்குக் கடவுள்

பேரிலா அன்புக்கு பேர்பல சூட்டிப்
பேதமாய்ச் செய்வாயேன் கடவுள்

கட!உள் அன்புணர்! அதுவரை நினக்குக்
கடவுள் என்பது வெறுஞ்சொல்

வறுமையும் பசியும் உயிரை வாட்ட
வெறுஞ்சடங்கால் வசியுமோ கடவுள்

ஒருகல் மதிப்பாய் மறுகல் மிதிப்பாய்
ஒருமை சிறிதும் இல்லாய்

கல்லுக்குஞ் செம்புக்குங் காசுமேல் காசுமெய்
இல்லில்வாழ் ஏழைக்கில் சோறு

கேள்விகள் அற்று ஏகாரம் பெற்றால்
நானெனும் ஒன்றே கடவுள்

அஞ்ஞான நாகம் மெய்ஞ்ஞானம் பிதற்றும்
அன்பான நானோ மன்னித்தேன்


கட!உள் - 2
http://enkavithaikal.blogspot.com/2011/01/2_20.html

கடக்காமல் உள்ளே இல்லை கடவுள்
கட!உள் கடந்தால் உண்டு!

பொய்ம்மடம் கற்கோயில் வீண்சடங்கு எதற்கு
மெய்க்கடத் துள்மார்புள் கடவுள்

குருவென்னும் உருபின்னே உருண்டோடுங் கூட்டம்
குருவென்பார் இருதயத்தே ஒளிந்தார்

காலில் விழத்தான் சொல்லுமோ தலைகை
காலில் அருவாங் கடவுள்
(இரண்டாவது காலில் = கால் இல் = கால் இல்லாத)

உருவத்தில் உள்ளான் அருவத்தில் அடங்கான்
கருமத்தில் உழல்வான் தான்

கல்லில் வடிக்க லாகாக் கடவுள்
சொல்லி லும்பிடி படான்

ஆத்திக ஆடம்பரம் நாத்திக வீண்வாதம்
தாண்டிடு தேகம்நடு கட!உள்

சுருண்ட நாகம் விழித்து மேலேற
தெருண்ட நல்ல பாம்பு
(தெருண்ட = தெளிவுற்ற)

முதுகுத் தண்டும் மூளையும் போதிமரம்
இ(ரு)தயம் ஞானப் பழம்


பி.குறிப்பு: http://enkavithaikal.blogspot.com/ - இது ஐயாவின் தளம் அள்ளிப் பருகுங்கள் ஞான அமிழ்தை...

3 comments:

இராஜராஜேஸ்வரி said...

முதுகுத் தண்டும் மூளையும் போதிமரம்
இ(ரு)தயம் ஞானப் பழம்

"படித்ததில் பிடித்தது

தேவன் said...

ஒவ்வொன்றும் வைரவரிகள் தான் அருமை...

வருகைக்கு நன்றி இராஜராஜேஸ்வரி அவர்களே

Blogger said...

As claimed by Stanford Medical, It's indeed the SINGLE reason women in this country get to live 10 years longer and weigh 42 lbs less than us.

(By the way, it is not related to genetics or some secret-exercise and absolutely EVERYTHING related to "how" they eat.)

P.S, What I said is "HOW", not "what"...

Tap on this link to reveal if this short test can help you release your true weight loss potential